Beroepsprofiel MfN register mediator

Beroepsprofiel MfN register mediator

Door de MfN is het ‘Registermediator beroepsprofiel’ opgesteld. Dit beroepsprofiel geldt als uitgangspunt voor onze, door de MfN erkende, mediation opleiding tot MfN registermediator. Het vormt ook de basis voor de kennistoets en de vaardighedentoets.

De mediator begeleidt een conflict als onafhankelijk bemiddelingsdeskundige. Dit gebeurt op basis van het MfN-mediationreglement, een mediationovereenkomst en de MfN-gedragsregels voor de MfN registermediator. Of daaraan ten minste gelijkwaardig, verklaard door de waarborgcommissie mediator. Om MfN registermediator te worden, dient u een erkende basisopleiding tot mediator te volgen en met goed gevolg twee examens af te leggen.

Een MfN registermediator dient in staat te zijn zelfstandig een mediation te leiden. Daartoe dient de MfN registermediator in voldoende mate te beschikken over de hierna omschreven ervaring, persoonlijke kwaliteiten, kennis, vaardigheden, omgangsvormen en beroepshouding.

Ervaring

De mediator dient over voldoende levenservaring, maatschappelijke ervaring en werkervaring te beschikken om zich adequaat te kunnen inleven in de aard van het conflict dat partijen verdeeld houdt.

Stories By Josan Bascule 03 22 83 Websize

Persoonlijke kwaliteiten MfN registermediator

Als MfN registermediator moet je over een aantal persoonlijke kwaliteiten beschikken:

 • Evenwichtig
 • Flexibel
 • Creatief
 • Positieve instelling
 • Vaardig in het omgaan met spanningen en conflicten en deze beheersbaar kunnen maken.
Naar MfN-register
Stories By Josan Bascule 03 22 77 Websize

Kennis

 • Wetmatigheid in de communicatie tussen mensen die een conflict met elkaar hebben.
 • Het concept van conflictbemiddeling.
 • Verschillende methoden van onderhandelen, zoals de Harvard-methode.
 • De voorwaarden (zowel met betrekking tot partijen als de mediator zelf) waaraan moet zijn voldaan, wil een mediation van start kunnen gaan.
 • Voor partijen inzichtelijk maken van de gebieden van hun gemeenschappelijke belangen c.q. verantwoordelijkheden en duidelijk maken van de verschillen in hun zienswijze.
 • De agenda en de ‘verborgen agenda’ vaststellen c.q. onderkennen.
 • De partijen effectief laten onderhandelen en impasses hanteerbaar maken.
 • Misbruik van de bemiddeling kunnen onderkennen.
 • Onderkennen van informatie die als vertrouwelijk behandeld moet worden, ook al wordt dat er niet expliciet bij gezegd.
 • Evenwichtig behandelen van het geschil, zodat iedere partij op gelijkwaardige wijze aan bod komt.
 • Onderkennen wanneer al dan niet in te grijpen in het onderhandelingsproces tussen de partijen.
 • Vaart brengen en vaart houden in het mediationproces.

Technische vaardigheden

 • Toelichten, bespreken en afsluiten van een mediationovereenkomst.
 • Vastleggen in een verslag van het tijdens de mediationbijeenkomsten besprokene.
 • (Laten) opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

Zakelijk inzicht, kennis, analytisch vermogen

 • Bewaken van de uitgangspunten van de mediation.
 • Zakelijk inzicht en zakelijke kennis, voor zover van belang ook branchekennis.
 • Hanteerbaar maken van complexe problemen en identificeren en zichtbaar maken van deelproblemen.

Omgangsvormen

 • Respect tonen voor de partijen en erop toezien dat de partijen respectvol met elkaar omgaan.
 • Er op toezien dat de gangbare beleefdheidsregels in acht worden genomen.
 • Met alle partijen op gelijkwaardige wijze omgaan.
Mediation voor professionals module 2 - basisopleiding tot mediator Caleidoscoop Leertrajecten

Beroepshouding

 • Zich bewust beperken tot het begeleiden van het proces van mediation.
 • Zich bewust zijn van de grenzen van mediation.
 • Niet bereid zijn mee te werken aan het misbruiken van de mediationprocedure.
 • Bereid zijn zich uit de mediation terug te trekken als de grenzen van de beroepsethiek worden overschreden.
 • Neutraal zijn.
 • De juiste grens trekken tussen ‘betrokken zijn bij de mediation’ en niet ‘betrokken raken bij het conflict’.
 • Openstaan voor ‘feedback’ ten aanzien van het functioneren van de mediator, bijvoorbeeld door toetsing tijdens de praktijkuitoefening door (tijdelijke) aanwezigheid van een andere MfN-registermediator of enige ander daartoe aangewezen persoon.
 • Zich ervoor inzetten de kosten van de mediationprocedure voor de cliënten zoveel mogelijk te beperken.
 • Zich nimmer zo gedragen dat mediation daardoor in diskrediet gebracht zou (kunnen) worden.

De MfN registermediator is verplicht te handelen volgens de MfN-gedragsregels voor Mediators en het MfN-reglement. Er is een klacht- en tuchtrecht van toepassing. Wil je meer lezen over de MfN-gedragsregels of het MfN-reglement, klik dan hier.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.