Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BasculeGroep

A. Algemeen
1.
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die BasculeGroep BV sluit in haar hoedanigheid van opdrachtnemer. Deze voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel. De bijzondere voorwaarden hebben slechts betrekking op overeenkomsten die BasculeGroep sluit met betrekking tot opleidingen. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden gegeven aan BasculeGroep BV en/of haar onderdelen Bascule en/ of Caleidoscoop Leertrajecten en/ of Samen en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan degenen die voor BASCULEGROEP BV werkzaam zijn.

2. Elke contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van BASCULEGROEP BV en -indien deze zich mocht voordoen- van haar bestuurder(s) en al degenen die voor BASCULEGROEP BV werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag dat volgens de geldende polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien genoemde verzekering geen dekking biedt, dan is vorenbedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever in verband met de opdracht aan BASCULEGROEP BV voldane en/of verschuldigde honorarium.

3. BASCULEGROEP BV kan na overleg met opdrachtgever derden voor bepaalde werkzaamheden inschakelen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever. BASCULEGROEP BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden, noch voor enige schade door deze veroorzaakt.

4. De opdrachtgever vrijwaart BASCULEGROEP BV, haar bestuurder(s) en al degenen die voor BASCULEGROEP BV werkzaam zijn, tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. De kosten van aanspraken door derden worden ook door de opdrachtgever gedragen, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van BASCULEGROEP BV.

5. Afspraken voor mediationgesprekken kunnen kosteloos worden geannuleerd uitsluitend op werkdagen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak. Bij annulering uitsluitend op werkdagen binnen 24 uur voor aanvang van de                   afspraak, wordt één uur in rekening gebracht.

6. Tenzij anders overeengekomen, berekent BASCULEGROEP BV het honorarium voor de door haar verrichte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven. In het honorarium is een vergoeding ter dekking van algemene kantoorkosten inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Door BASCULEGROEP BV ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten worden naast het honorarium in rekening gebracht.

7. De door opdrachtgever aan BASCULEGROEP BV verschuldigde bedragen worden in principe per twee weken en bij de afwikkeling van de opdracht aan de opdrachtgever gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is BASCULEGROEP BV gerechtigd om over het uitstaande factuurbedrag de wettelijke rente per maand (een gedeelte van een maand daaronder begrepen) en 15% wegens buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Alle hier genoemde termijnen zijn fatale termijnen.

8. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en BASCULEGROEP BV is onderworpen aan Nederlands recht. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Mediators federatie Nederland, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van mediation. Indien het niet mogelijk is een geschil op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.

B. Opleidingen

9. Inschrijving voor de door BASCULEGROEP BV verzorgde opleidingen geschiedt door het versturen van een aanmeldingsformulier per post, e-mail of website. BASCULEGROEP BV zal de inschrijving steeds schriftelijk bevestigen.

10. BASCULEGROEP BV verzendt voorafgaand aan de opleiding een factuur na inschrijving als bedoeld in artikel 9.

11. BASCULEGROEP BV kan in verband met prijsindexering jaarlijks prijswijzigingen vaststellen. De in artikel 10 bedoelde factuur is gebaseerd op de prijs geldend voor het jaar waarin de opleiding van start gaat, niet op de prijs genoemd in eerder toegestuurde brochures of anderszins eerder verstrekte informatie. De deelnemer wordt geacht akkoord te gaan met de actuele prijs.

12. Betaling van de door de opdrachtgever / deelnemer verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum en tenminste vier weken voor aanvang van de opleiding. Indien betaling niet binnen de in dit artikel genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente per maand verschuldigd alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten te stellen op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.

13. Gedurende veertien werkdagen na het sluiten van een overeenkomst voor het volgen van een opleiding heeft de particuliere cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze regel geldt niet als een cursist namens of in opdracht van een rechtspersoon doet. Na afloop van de bedenktijd van veertien werkdagen geldt de volgende annuleringsregeling:

 • Annulering voordat de cursus is begonnen geschiedt schriftelijk (mag ook per e-mail).
 • Bij annulering tot een maand voor aanvang van de cursus is de deelnemer 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 75,-.
 • Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de cursus is de deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 75,-.
 • Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de cursus is de deelnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
 • Na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of als cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.

Voor de cursist die ingeschreven is door of als ondernemer geldt niet de in dit artikel genoemde mogelijkheid tot ontbinding. De in dit artikel vermelde annuleringsregeling is wel op de inschrijving van deze cursist van toepassing.

14. Bij verhindering van een deelnemer om (door BASCULEGROEP BV als zodanig te beoordelen) redenen van overmacht bij een deel van een lopende training zal BASCULEGROEP BV, op diens verzoek, als inspanningsverplichting trachten om die deelnemer inhaalmogelijkheden te bieden. Bij volledige verhindering van de deelnemer is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij BASCULEGROEP BV. Voor deze vervanging is de opdrachtgever / deelnemer geen extra kosten verschuldigd. 

15. Voor opleidingen geldt een minimum aantal deelnemers van 6. BASCULEGROEP BV behoudt zich het recht voor een opleiding bij onvoldoende deelname te annuleren tot drie dagen voor de eerste trainingsdag. De deelnemers zullen van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. BASCULEGROEP BV zal in dat geval zo spoedig mogelijk andere trainingsdata aanbieden. Voor eventuele alternatieve data geldt dit artikel onverkort. 

16. BASCULEGROEP BV is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de training, de annulering door BASCULEGROEP BV, haar werknemers en / of door andere personen die door of vanwege BASCULEGROEP BV te werk zijn gesteld of van wier diensten door BASCULEGROEP BV gebruik is gemaakt.

17. Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige, bij de training verstrekte, materialen berust bij BASCULEGROEP BV. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BASCULEGROEP BV mogen geen gegevens uit en / of gedeelten en / of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

18. BASCULEGROEP BV behoudt te allen tijde de vrijheid trainers, door haar met de uitvoering van de training belast, te vervangen door andere trainers.

19. De deelnemer aan opleidingen gaat er mee akkoord dat diens persoonsgegevens worden verwerkt en opgenomen in de administratie van BASCULEGROEP BV en indien noodzakelijk aan de Mediators federatie Nederland of enige andere organisatie, als vereiste voor registratie van deelname en opleidingspunten worden verstrekt, teneinde deze instanties in staat te stellen audits te kunnen uitvoeren.

20. BasculeGroep BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden ook niet langer dan strikt nodig is bewaard volgens de geldende richtlijnen van de door ons aangesloten beroepsverenigingen, die ons dit verplicht stellen. Voor uitgebreidere informatie hierover, verwijzen wij naar ons Privacy Statement.

Appendix STAP-budget voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor toekenning van het STAP-budget, dient een deelnemer aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De deelnemer is minimaal 18 jaar of nog niet met pensioen;
 • De deelnemer werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt geen werk;
 • De deelnemer ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen;
 • De deelnemer krijgt maximaal één keer per jaar het STAP-budget toegekend, ongeacht het subsidiebedrag. Je hebt dit jaar nog niet eerder de STAP-subsidie toegekend gekregen;
 • De opleiding die de deelnemer wil volgen, moet geregistreerd staan in het scholingsregister van DUO.
 • Met het aanmeldingsbewijs dat de deelnemer van ons ontvangt na inschrijving, doet de deelnemer zelf een aanvraag in het STAP-portaal van het UWV.
 • Toekenning van STAP budget aan de deelnemer door UWV duurt enkele dagen tot maximaal 4 weken. De aanvraag dient minimaal 4 weken voor de start van de opleiding aangevraagd te worden.
 • De deelnemer moet minimaal 80% aanwezig zijn bij de opleiding.

Bij/na aanmelding voor een opleiding of training met STAP gelden de volgende voorwaarden:

 • De deelnemer ontvangt na inschrijving een factuur ter hoogte van het betreffende cursusbedrag, minus het subsidiebedrag dat van toepassing is op deelname.
 • Als de aanvraag door UWV is goedgekeurd, wordt het toegekende subsidiebedrag door UWV na deelname rechtsreeks uitbetaald aan de opleider. In geval niet aan bovenstaande opleidingsvoorwaarden is voldaan, komt het risico van afwijzing van het eerder toegekend STAP-budget voor de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Indien de opleider door afwijzing van het STAP-budget niet het toegekende subsidiebedrag kan incasseren bij UWV, wordt dit bedrag met terugwerkende kracht alsnog op de deelnemer verhaalt.
 • Voor het annuleren van een inschrijving (met of zonder toegekend STAP-budget) gelden de reguliere (annulerings)voorwaarden van de opleider. De inschrijving voor één van onze opleidingen staat los van of de deelnemer het STAP-budget toegekend krijgt. Het STAP-budget kan hiermee geen voorwaarde zijn voor de inschrijving, de deelnemer schrijft zich namelijk enkel en alleen in voor de opleiding binnen Caleidoscoop Leertrajecten. Mocht de deelnemer de opleiding toch (tussentijds) willen stopzetten na de aanmelding, zie dan onze algemene voorwaarden voor de annuleringsvoorwaarden.

 

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.