Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Een conflict lost u op met hulp van de mediator

Medition is een proces dat bestaat uit één of meerder gesprekken, waarin men een conflict oplost of hanteerbaar maakt. Het mediationproces verloopt via een structuur, een vast patroon dat de mediator goed bewaakt.

Aanvang van het mediationproces

De mediaton begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. De standaardovereenkomst van de MfN vindt u op deze website onder ‘Reglementen en formulieren’. In deze overeenkomst spreken de deelnemers met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om het mediationproces te laten slagen. Daarin is tevens afgesproken dat alles wat tijdens de mediation naar voren komt, vertrouwelijk blijft. Ook de mediator is aan die vertrouwelijkheid gebonden.

Verloop van het mediationproces: de kwesties

De mediator begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat elke deelnemer zijn standpunt, beleving en ervaring van het conflict naar voren kan brengen. Hij zorgt er ook voor dat de andere deelnemer(s) daadwerkelijk ho(ren)ort wat de ander zegt en dat deze begrijpt wat wordt bedoeld. De mediator ‘faciliteert’ het gesprek (het communicatie- en onderhandelingsproces) tussen de deelnemers. Zo komen de kwesties die spelen tussen betrokkenen en die de basis vormen voor het conflict op tafel. Dat doet de mediator door:

Als de deelnemers dit wensen of als de mediator duidelijk maakt dat hij dit voor de voortgang van het mediationproces belangrijk vindt, kan met elk van de deelnemers een afzonderlijk gesprek plaatsvinden. Als dergelijke gesprekken plaatsvinden moet dat vooraf bekend zijn bij alle deelnemers in de mediation.

Belangen, opties en onderhandelingen

Wanneer alle kwesties die tussen de deelnemers spelen op tafel zijn, wanneer het duidelijk is waar het conflict precies om draait en wanneer helder is geworden welke belangen er bij elk van de deelnemers aan de mediation spelen, begeleidt de mediator hen bij het zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. De mediator stimuleert de deelnemers daarbij in het bedenken van zo veel mogelijk alternatieve opties.

De mediator begeleidt vervolgens de onderhandeling tussen de deelnemers om zo tot een voor beiden, op basis van hun belangen, optimaal resultaat te komen.

Resultaten van het mediationproces: afspraken en overeenkomst

Is die voor de deelnemers passende oplossing eenmaal gevonden, dan wordt schriftelijk vastgelegd hoe de deelnemers het conflict zullen oplossen. De gemaakte afspraken kunnen worden vastgelegd in een (eind)verslag van de mediator of in een (vaststellingen)overeenkomst, die door de deelnemers wordt ondertekend. Daardoor zijn de afspraken ook juridisch bindend en moeten de deelnemers zich daaraan houden.